Sólový zpěv

Technika pěvecké a hlasové výchovy vychází z přirozeného posazení hlasu žáka. Hned od počátku studia dbáme na správný a uvolněný postoj žáka při zpěvu, na kvalitní dechovou oporu a výuku dechové techniky. Zaměřujeme se na správnou artikulaci a bezchybnou výslovnost, kterou případně korigujeme, či doporučíme návštěvu logopeda.

Základem pěvecké a hlasové výchovy je propojování hrudního a hlavového rejstříku hlasu. Při průpravných cvičeních je vždy kladen důraz na individuální přístup k žákovi a jsou respektovány jeho momentální možnosti. Neodmyslitelnou součástí výuky je důraz na správnou intonaci a vedení hlasu v každé hlasové poloze.

Po zvládnutí základů hlasové a dechové techniky, včetně rozšíření rozsahu směrem nahoru i dolů od přirozené hlasové polohy žáka, přistupujeme k výuce různých výrazových prostředků (ovládání dynamiky, melodických ozdob apod.).

Dle dispozic a zájmu žáka je těžiště studia zaměřeno buď více na klasický, nebo populární zpěv.

Hra na trubku

Trubka je využívána v nejrůznějších hudebních tělesech orchestrálních (symfonické orchestry, operní tělesa, dechové orchestry, jazzové orchestry), komorních (chrámová hudba, hradní hudba, žesťová kvinteta) i jako sólový nástroj.

Pro studium hry na trubku jsou vhodné určité fyzické dispozice, jako např. postavení chrupu, rtů a dostatečná kapacita plic žáka.

Na začátku studia se žák seznámí se stručnou historií nástroje, jeho stavbou a základní údržbou. Učí se správnému postoji, držení nástroje a správným dechovým návykům. Velni pozvolna a nenásilnou cestou postupně vytváříme a usazujeme nátisk, který procvičujeme pomocí vibračních a dechových cvičení. V průběhu celého studia se věnujeme zdokonalování technických dovedností a seznamujeme žáka s různými styly hry a možnostmi nástroje.

Hra na příčnou flétnu

Příčná flétna patří do skupiny dřevěných dechových nástrojů. Svým rozsahem se řadí mezi nástroje sopránové. Pro své zvukové a výrazové možnosti je velmi vyhledávaným a využívaným nástrojem jak v sólové, tak i v souborové, či orchestrální hře. Své uplatnění nalézá příčná flétna i v moderní hudbě.

Na začátku studia se žák seznámí se stručnou historií nástroje, jeho vývojem, stavbou a naučí se základy údržby nástroje. Učí se také správnému postoji a držení nástroje. Poté je třeba velmi nenásilnou a přirozenou formou začít tvořit nátisk. Ten se upevňuje pomocí různých tónových cvičení nejdříve v základní a později i v dalších polohách nástroje. Je seznámen se základními technickými možnostmi flétny a postupně je zdokonaluje.

Hra na zobcovou flétnu

Zobcová flétna je zpravidla první nástroj, se kterým se žák na oddělení dechových nástrojů seznámí. Díky její stavbě a snadné obsluze jsou ji schopni ovládnout už i některé děti předškolního věku. Naučí se tak hravou a nenásilnou formou správným dechovým návykům, držení těla, rukou a ovládání základní prstové techniky.

Hra na kytaru

Klasická kytara je v dnešní době základní součástí výuky v kytarovém oddělení naší ZUŠ. Žáci se seznámí s nástrojem, jeho variantami a jeho širokým způsobem využití v klasické hudbě, country hudbě a moderní – populární hudbě.

Hra na housle

Housle jsou nejznámější a nejdostupnější smyčcový nástroj. Proto je mezi rodiči a začínajícími žáky o studium hry na tento nástroj značný zájem. Ta je však stejně náročná jako hra na ostatní smyčcové nástroje.

Zvládnout správný postoj, držení nástroje, držení smyčce, prstovou techniku, a navíc ještě koordinaci všech potřebných pohybů, správné tvoření tónu a správnou intonaci je velmi těžké, a je proto třeba hledat neustále vhodné metody, jak dítě motivovat a naučit je základům hry nenásilnou a poutavou formou.

Hra na keyboard

Velkou výhodou nástroje je široká škála zvuků a možnost instrumentálních doprovodů, které nabízí žákům velice zajímavý materiál pro kvalitní hudební přednes.

Nástroj je možné využít jako sólový, nebo doprovodný. Výuka je tedy nasměrována tak, aby byl žák schopen hrát obecně na klávesový nástroj a zároveň se dobře orientoval v možnostech a vybavení elektronického nástroje a byl schopen je používat. Díky tomu bude hra žáků již po velmi krátké době pro ně i pro jejich okolí příjemným zážitkem. Vedeme žáky k tomu, aby se naučili hrát skladby různých žánrů s využitím všech možností, které nástroj nabízí.

Hra na klavír

Z počátku zde žáky, kteří mají dobré fyzické předpoklady a hudební dispozice, učíme hravým způsobem různé druhy úhozů, orientaci na klávesnici, čtení notového zápisu a jeho praktické spojování s klávesami. Dbáme na správné sezení u nástroje, rozvíjíme paměť, fantazii a hudební představivost na lidových písních a říkadlech. Postupně si žáci ověřují a upevňují pracovní návyky, které jsou utvářeny a rozvíjeny soustavnou domácí přípravou.

Zajímavou a aktivní formou výuky postupně seznamujeme žáky s různými stylovými obdobími a jejich významnými autory. Vedeme je k tomu, aby dokázali hudbu určitého stylu nejen poznat poslechem, ale také ji správně interpretovat a to postupně se všemi jejími zvláštnostmi. Učíme žáky pracovat s technickými a výrazovými prostředky tak, aby byli schopni vyjádřit hudební myšlenky jak v sólové, tak i v komorní hře, nebo hře čtyřruční.

Hra na akordeon

Chcete hrát na netradiční lidový nástroj, chcete hrát sobě i druhým pro radost, vytvořit si vlastní zásobník dětských, lidových i umělých písní, zůčastnit se vystoupení a soutěží, setkat se s celebritou tohoto hudebního oboru, chcete se seznámit s komorní hrou - duo, trio nebo malý orchestr?

To vše vám poskytneme během studia hudebního oboru akordeon.

Samozřejmostí je individuální a přátelský přístup ke každému žákovi, prezentace dovedností, netradiční stavba hodiny, písně a skladby na přání, souhra s učitelem, odposlech a rozbor vlastní hry i reprodukované hry, poslech CD významných akordeonových interpretů a různých hudebních žánrů, návštěva koncertů.

Hudební příprava pro předškoláky

V přípravném studiu jsou hravou formou rozvíjeny základní hudební schopnosti, dovednosti a návyky žáků. Za pomocí jednoduchých her a činností ať již pěveckých, instrumentálních, pohybových či poslechových se vytváří jejich budoucí zájem o hudbu a studium v základní umělecké škole obecně.

fa fa-globe

Literárně-dramatický obor

Děti se u nás učí správné výslovnosti, ovládání svého hlasu a pěknému držení těla, spolupráci ve skupině, zároveň však rozvoji vlastní fantazie a možnostem její realizace. Individuálně se věnujeme recitaci.

To vše probíhá formou her, cvičení a improvizací. Hra je symbolem světa, člověk si hraje již od dětství. Podporujeme hru a přechod od neuvědomělého „hraní si“ k uvědomělému „hraní“, které nás provází celý život. Děti se seznamují s literaturou, později i s tvorbou vlastních textů a divadelních představení, které předvádějí na různých akcích ZUŠ.

Dovednosti, jež zde rozvíjíme, zúročí děti ve svých budoucích povoláních. Zejména v těch, kde je potřeba jednat s lidmi. Individuálně lze dohodnout přípravu dítěte k přijímacím zkouškám na umělecké školy s divadelním zaměřením.

Předpokladem pro přijetí do literárně-dramatického oboru je chuť si hrát, tvořit, kultivovat své jednání, dále pak spolehlivost a schopnost respektovat druhého. V divadle ani v životě to jinak nejde.